Edicte: Anunci de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals 25/02/2015

25/03/2015 Actualitat

Edicte: Anunci de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals 25/02/2015

AJUNTAMENT DE RENAU

ANUNCI

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 25 de març de 2015, va adoptar amb caràcter provisional l’acord que es transcriu tot seguit:

Aquest Ajuntament pretén aprovar l’ordenança reguladora de la tinença d’animals, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El secretari interventor ha elaborat una proposta d’ordenança.

El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació

ACORDA

Primer.- Aprovar provisionalment la següent ordenança que a continuació es relaciona: 
Ordenança reguladora de la tinença d’animals Segon.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança que s’hi annexa s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.


Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Renau 27 de març de 2015,

L’alcaldessa

Rosa M. Parés Yago

Text Esborrany de l'Ordenança reguladora tinença animals Renau