Subvencions

PAM 2023

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2023

 

Despeses corrents   Import concedit 18.000,00€

 

- Inversions

- Condicionament i millora del Casal Municipal de Renau

- Pressupost eligible: 252.437,58€

- %concedit  62,66%

- Import concedit: 158.178,01€

 

· Subvencions. En aquí podreu saber quantes i quines subvencions a atrogat l'ens i les convocatòries d'ajuts, així com també tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades.

https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Linea 2 Servei de Socorrsime Piscines

           

            Pressupost: 8.200,00€

            % concedit 82,74%

            Import Concedit: 6.784,79€

 

 

Linea 3 Desfibril.ladors municipals

           

            Pressupost: 1.089,00€

            % concedit 82,74%

            Import Concedit: 901,05€

                       

 

Plagues urbanes i gestió animal domèstics

 

            Pressupost:   8.833,00€

            % concedit 86,62%

            Import Concedit:  7.651,34€

                                 

 

Protecció Salut Pública aigua   

 

            Pressupost:   5.385,50€

            % concedit 98,00%

            Import Concedit:  5.277,79€

                       

 

                              

Subvencions per la Transició energètica i acció climàtica,  2023

 

Línea  PAESC

           

             Pressupost: 33.372,49€

            % concedit 89,78%

            Import concedit: 35.348,63€

           

Subvencions per a la prevenció local d’incendis forestalls i foment de la recollida selectiva de residus, 2023

 

Línea  Residus Prevenció incendis forestals

           

           Pressupost: 19.992,43€

            % 97,34%

            Import concedit: 19.461,31€

                      

Subvenció del Servei Cultura

 

Activitats de cultura popular i promoció literària

 

            Pressupost:  5.929,00€       

            % concedit 93,85%   

            Import Concedit:  5.564,66€

                           

Subvenció per al foment de l’ocupació 2023

 

Suport al agutzil en tasques de jardineria i neteja viària

           

            Cost:  9.244,36€

            Import concedit: 9.244,36€

 

Subvenció destinada a la contractació a través de l'Ecataleg

Import concedit.        12.104,53€

Subvencions SAM. Cooperació. Per restablir els béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023

Tipus B

- Reparació del clavegueram del Carrer Peralta de Renau

Pressupost.     10.855,15€

%  concedit           98%

Import concedit.        10.638,00€

  

 

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

En el marc del Pacte dels alcaldes per a una energia sostenible local, l'Ajuntament de Renau ha rebut la següent subvenció al 2022:

Beneficiari: Ajuntament de Renau

Concepte: Línia 2 - PAESC  Estació de recàrrega per vehicles electrics

Pressupost elegible: 28.597,04€

Pressupost mínim a executar: 28.113,75€

% concedit: 98%

Import concedit: 27.551,48€

 

Subvencions Salut Pública

- Línea 1 Piscines

Press.   9075,00

%         98%

Import  7.269,55

 

- Línea 2 Salut Pública

Press.    12975,00

%          98%

Imp.      9572,23

Subvencions SAM. Cooperacions Excepcionals 2022

-Redacció projecte cobriment de pista esportiva

Press.     3329,92

%            98%

Imp.        3262,32

 

- Arranjament Camí de Vilabella

Press.      7203,74

%             98%

Imp.        7059,66

 

Subvencions Transició Energètica i Acció Climàtica

- Línea 2 PAESC

Press.      28597,04

%            98%

Imp.        27551,46

 

- Línea 4 Residus

Press.      2029,01

%            98%

Imp.        1988,43

Subvenció projectes i activitats culturals singulars
Exposició fotogràfica

Press.      1141,17

%            98%

Imp.        828,80

 

Subvenció destinada a la contractació a través de l'Ecataleg

Imp.        8573,00

 

Subvencions per la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

- Tipus B. Inversió equipaments de videoconferències

Press.      2649,90

%            62, 75%

Imp.        1662,81

 

- Tipus C. Actuacions del Pla de millora de l'ENS

Press.       2710,40

%             62,75%

Imp conc. 1700,65

 

Subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès

- Suport administratiu Secretaria de l'Ajuntament de Renau

Pressupost   9.500,00€

Import concedit  9.500,00€

 

Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interés ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials.

- Reforma del Cementiri Municipal

Pressupost elegible 32.186,14€

% concedit 98%

Import concedit 20.000,00€