Bases de la cessió del Casal de Renau

06/08/2015 Actualitat

Bases de la cessió del Casal de Renau

BASES MÍNIMES CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL CESSIÓ EXPLOTACIÓ MERCANTIL PER TERCERS SERVEIS DE BAR CAFETERIA CASAL MUNICIPAL RENAU

1r. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquest contracte administratiu especial la cessió de l’explotació mercantil per tercers del servei de Bar-cafeteria del Casal Municipal durant 12 mesos improrrogables, amb data d’inici 1 de novembre de 2014 i finalització 31 d’octubre de 2015.

Aquest servei de Bar-cafeteria està vinculat directament al Casal Municipal i a la finalitat pública que aquest compleixi, i tots els seus elements, locals i dependències es troben físicament compresos dins el recinte d’aquell, conforme el que s’exigeix a l’article 19.1.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2n. Modalitat i adjudicació .- És contracte menor que s’adjudicarà directament a qualsevol empresari interessat que compti amb capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la realització de l’objecte del contracte.

3r. Durada .- El termini del contracte serà de 12 mesos improrrogables, amb data d’inici 1 de novembre 2014 i finalització 31 d’octubre de 2015.

4r. Preu base de licitació i resta de criteris a valorar en l’adjudicació del contracte.-  S’estableix en la quantitat mínima de deu euros/mes (10 €/mes), IVA no inclòs.

5è. Obligacions de l’adjudicatari .- L’adjudicatari assumirà les següents obligacions directament vinculades amb l’objecte del contracte (a determinar per l’Ajuntament en cada cas):

L’horari ordinari d’obertura de les instal·lacions del bar-cafeteria serà acordat amb l’adjudicatari i s’ajustarà a la legislació vigent, en qualsevol cas, el mateix vindrà condicionat per les necessitats dels usuaris i òptim aprofitament de les instal·lacions.

Dotar els locals i dependències del bar-cafeteria amb les instal·lacions, maquinària i equips necessàries pel seu adequat funcionament i servei.

Velar pel correcte funcionament i manteniment de totes les instal·lacions i equips, tant dels ja existents com dels incorporats per ell.

Prestar el servei de bar-cafeteria en les condicions legalment establertes pel que fa a normativa higiènic sanitària i laboral.

L’adjudicatari serà responsable de tot els danys a tercers derivats dels desenvolupament de la seva activitat.

L’adjudicatari està obligat al compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció, seguretat social, accidents, sanitat, espectacles, esport, així com de les disposicions fiscals i quants afectin al desenvolupament de l’activitat professional o industrial.

Seran en tot cas de compte de l’adjudicatari les despeses de manteniment, reparacions ordinàries i neteja del local.

Si és cas, l’adjudicatari està obligat a la tramitació i obtenció de la llicència ambiental de control de l’activitat.

6è. Obligacions de l’Ajuntament .-  L’Ajuntament s’obliga a facilitat els locals i dependències, així com la comesa de xarxa elèctrica, sent de compte de l’Ajuntament el pagament dels consums per aquest concepte.

7è. Facultats de l’Ajuntament .- L’Ajuntament, com a titular de les instal·lacions, es reserva la facultat d’inspeccionar i comprovar en qualsevol moment, i sense necessitat de cap avís previ, la qualitat dels serveis i llur correcte funcionament.

Així mateix, l’Ajuntament ostenta la faculta d’interpretar el contracte, modificar-lo per raons justificades d’interès públic, i resoldre els dubtes que sobre el seu compliment pugin sorgir.

8è. Presentació d’ofertes .- Fins a les 19.00 hores del dia 27 d’octubre de 2014, al Registre General de l’Ajuntament.

9è. Adjudicació .-  Per l’òrgan de contractació, en el dia hàbil diferent de dissabte següent al de finalització de termini de presentació d’ofertes.

10è. Garanties provisional i definitiva .- De provisional no s’exigeix, i la definitiva a constituir pel licitador seleccionat serà del 5% del preu d’adjudicació.

11è. Naturalesa i règim del contracte .- El contracte tindrà naturalesa administrativa especial i es regirà per aquestes bases, i, en el no previst, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Renau, 14 d’octubre de 2014.

L’Alcaldessa,