PAM 2021

11/06/2021

PAM 2021

Beneficiari: Ajuntament de Renau

Municipi: Renau

Concepte: Parc infantil Camp de l'Armengol

Pressupost Elegible: 18.133,06 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 17.226,40 euros

Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76221-01

 

Beneficiari: Ajuntament de Renau Municipi:

Renau Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 18.000,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 18.000,00 euros

Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46221-01