EDICTE

24/07/2020 Actualitat

EDICTE

Per acord del Ple, en sessió de 15 de juliol de 2020, es va aprovar l’expedient administratiu per a la concessió administrativa d’ús privatiu del bar cafeteria del Casal Municipal de Renau, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que han de regir l’esmentada concessió.

Documents associats: