CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L 'ÚS PRIVATIU CASAL

03/10/2016

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L 'ÚS PRIVATIU CASAL

EDICTE Per acord del Ple, en sessió de 28 de setembre de 2016, es va aprovar l’expedient administratiu per a la concessió administrativa d’ús privatiu del bar cafeteria del Casal Municipal de Renau, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que han de regir l’esmentada concessió, per la qual cosa s’efectua anunci de la convocatòria de licitació d’acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Renau

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte de la concessió

a) Descripció de l’objecte: la concessió de les instal•lacions, recinte i equipament del Bar Cafeteria del Casal Municipal de Renau, situat al carrer Peralta, 3.

b) Termini de la concessió: 4 anys, prorrogable anualment dos anys més.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació.

4. Cànon de la concessió:

a) Import: 10 € /mensual, IVA exclòs

5. Garantia provisional: No es requereix

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Renau

b) Domicili: Camí de la Rulla, s/n

c) Localitat i codi postal: 43886

d) Telèfon: 977 620532

e) Fax: 977 620532 f) Web municipal: http://www.renau.altanet.org g) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de la publicació a la Web Municipal

7. Requisits específics del concessionari: Declaració responsable

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista en el Plec de Clàusules Econòmic Administratives i Tècniques.

8. Criteris de valoració:

a) Millora del cànon

b) Programa d’explotació de la instal•lació

c) Millores en l’equipament addicional

9. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: 20 dies des de la publicació a la Web municipal.

b) Documentació a presentar: La prevista en el Plec de clàusules

c) Lloc de presentació: l’Ajuntament de Renau.

10. Obertura de les ofertes.

a) Ajuntament de Renau

b) Data: 10 dies després finalització termini presentació proposicions, o el primer hàbil següent cas de caure en festiu o inhàbil Llei 39/2016, d’1 d’octubre.

c) Hora: 18:00 hores

Renau, 28 de setembre de 2016 L'Alcaldessa, Sra. Rosa María Parés Yago

Documents associats: